Ostukorv
Ostukorv on hetkel tühi
Sisestage oma postiindeks, osade teenuste hinnad sõltuvad asukohast

Tingimused

RAGN-SELLS TÜÜPTINGIMUSED

Kehtivad alates:1. aprill 2016

1.1. Käesolevate Tüüptingimuste eesmärk on sätestada Kliendi ja Ragn-Sells õigused ja kohustused seoses mistahes Teenuste osutamisega Ragn-Sells poolt.

1.2. Lepingu võib sõlmida ja/või seda muuta Lepingu tingimuste või muudatuste aktsepteerimisega kirjalikus vormis. Leping sõlmitakse Ragn-Sells Teenindusbüroos, digitaalselt allkirjastatult või kirjalike allkirjastatud lepingute vahetamisel posti teel. Lepingu sõlmimiseks soovi avaldada saab Kodulehel. Korraldatud jäätmeveo korral loetakse Klient liitunuks korraldatud jäätmeveoga vastavalt Jäätmeseaduse § 69 lõikele 1.

1.3. Käesolevad Tüüptingimused kehtivad niivõrd, kuivõrd ei ole sätestatud teisiti Poolte vahel sõlmitud Lepingus ja/või Korraldatud Jäätmeveo tingimustes. Korraldatud Jäätmeveo, Lepingu ja/või Tüüptingimuste sätete vastuolude korral kohaldatakse esimesena Korraldatud Jäätmeveo tingimusi, seejärel Lepingu sätteid ning Tüüptingimusi.

1.4. Tüüptingimusi kohaldatakse kõikidele ka enne nende jõustumist tekkinud ning Tüüptingimuste jõustumise hetkel kehtivatele Ragn-Sells ja Kliendi vahelistele õigussuhetele.

1.5. Leping on konfidentsiaalne, välja arvatud ulatuses, mille avaldamine on õigusaktidega lubatud. Lepinguga seonduva konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

2.1. Ragn-Sells osutab Kliendile Teenuseid Lepingus ja Tüüptingimustes sätestatud korras ning Hinnakirjas sätestatud või eraldi kokku lepitud tasu eest.

2.2. Kogumisvahendi kasutamine

2.2.1. Jäätmed tuleb enne Kogumisvahendisse panemist sortida võimalikult suurel määral.

2.2.2. Kogumisvahendisse tohib panna ainult sellist liiki Jäätmeid, mille kogumiseks vastav Kogumisvahend mõeldud on. Kogumisvahendisse on keelatud panna mistahes kuju, kaalu, mõõtmete või omadustega aineid või esemeid, mis võivad ohustada Ragn-Sells töötajaid, Kogumisvahendit või Jäätmeveokit või mis võivad raskendada Jäätmete kokkupressimist. Jäätmete liigiti kogumise ja Kogumisvahendi liigiti täitmise juhendid on kättesaadavad Teenindusbüroodes ning Kodulehel. Juhul, kui Kogumisvahendisse on paigutatud selleks mitteettenähtud jäätmeliike, võib kõiki sellisesse Kogumisvahendisse paigutatud Jäätmeid käsitleda Segaolmejäätmetena või kõige enam erikäitlust vajavate Jäätmetena.

2.2.3. Kõiki kergesti lenduvaid, riknevaid ja halvasti lõhnavaid Jäätmeid võib Kogumisvahendisse panna ainult paber-või kilekottidesse pakitult ja selliselt, et need ei levitaks ebameeldivat lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks Kogumisvahendeid. Sealhulgas tuhka tohib olmejäätmete Kogumisvahendisse panna ainult tingimusel, et Kogumisvahendi kaal ei ületa punktis 2.2.5. nimetatud maksimaalset kaalu.

2.2.4. Täidetud Kogumisvahend ei tohi olla ületäitunud. Ületäitunuks loetakse kogumisvahendit, mille kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda või kui kaaneta Kogumisvahend (nt Vahetuskonteiner) on täidetud kõrgemalt kui Kogumisvahendi serv.

2.2.5. Täidetud Kogumisvahend (eelkõige Jäätmekott) ei tohi Jäätmeveokisse tõstmise ajal puruneda. Biolagunevate jäätmete kogumiseks ei ole lubatud kasutada Jäätmekotti;

Kogumisvahendi kaal ei tohi ületada:

2.2.5.1. Jäätmekott – kuni 10 kg;

2.2.5.2. Olmejäätmete Kogumisvahend - kuni 120 kg/m3;

2.2.5.3. Kuni 10 m3 Vahetuskonteiner – kuni 7 tonni;

2.2.5.4. Üle 10 m3 Vahetuskonteiner – kuni 10 tonni.

2.2.6. Klient informeerib isikuid, kes täidavad Kliendi valduses olevaid Kogumisvahendeid Jäätmetega või käitlevad neid muul viisil, Kogumisvahendi kasutamise reeglitest.

2.2.7. Klient tagab Kogumisvahendi ohutuse ja nõuetekohase kasutamise ning teavitab Ragn-Sells'i Kogumisvahendi puudustest, mis võivad takistada Teenuse osutamist.

2.3. Nõuded Kogumisvahendile ja Kogumisvahendi asukoht

2.3.1. Kogumisvahend peab olema standardne. Standardseks Kogumisvahendiks on Üldtingimuste peatükis 7 „Mõisted“ defineeritud Jäätmekott, Konteiner, Vahetuskonteiner ja Presskonteiner.

2.3.2. Kaanega Kogumisvahend peab olema kindlalt suletud ning talvel lume- ja jäävaba. Juhul kui Kogumisvahend on lukustatud, peab see olema tühjenduspäeval lukustamata.

2.3.3. Kogumisvahend peab asuma hoonetest ja sõidukitest ohutus kauguses (vähemalt 3,5m) ning olema paigutatud Jäätmeveoki juurdepääsuteega samale tasandile kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele. Kogumisvahendi ümber peab olema vähemalt 1m vaba ruumi selle teenindamiseks Jäätmeveokiga ning Jäätmeveokil peab olema takistusteta juurdepääs Kogumisvahendini selle tühjendusküljelt. Kuni 1,1m3 mahutavusega töökorras ratastega Kogumisvahendi asukoht võib olla Jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast maksimaalselt 4m kaugusel.

2.3.4. Juurdepääsutee Kogumisvahendini peab olema kõva kattega ja sellel ei tohi esineda eritasandilisi astmeid. Jäätmeveoki juurdepääsutee peab olema vähemalt 4m laiune, juurdepääsu vaba kõrgus (sealhulgas väravate ja uste ava) kohal peab olema vähemalt 6m ning Kogumisvahendi ees peab olema Jäätmeveoki jaoks vähemalt 20m manööverdamisruumi.

2.3.5. Ligipääs Kogumisvahendini peab olema puhas ning lume- ja jäävaba. Kui Kogumisvahendini pääsemiseks on vaja avada lukustatud uksi või väravaid, peavad need olema tühjenduspäeval lukustamata.

2.3.6. Kogumisvahend peab selle tühjendamise päeval hiljemalt kell 6:00 asetsema üldkasutatava ja Jäätmeveokiga läbitava sõidutee ääres v.a. juhul, kui kliendiga on kokkulepitud teisiti.

2.3.7. Kui Kogumisvahendi asukohas või selle läheduses on koduloomi, tagab Klient selge märgistuse kodulooma olemasolu kohta ning tagab, et koduloom ei ohustaks Ragn-Sells töötajaid. Kui kodulooma liikumine on piiratud selliselt, et see ei ole koheselt nähtav (nt elektrikarjus, varjatud kett vms), teavitab Klient sellest Ragn-Sells’i telefoni või e-maili teel või Iseteeninduskeskkonnas.

2.3.8. Kogumisvahendi asukoha muutus tuleb eelnevalt Ragn-Sells’iga kooskõlastada.

2.4. Kogumisvahendi tühjendamine ning jäätmete kogumine ja äravedu

2.4.1. Ragn-Sells korraldab Kogumisvahendi tühjendamise või äraveo vastavalt Lepingule või Korraldatud Jäätmeveo tingimustele. Klient kohustub võimaldama Ragn-Sells’il tühjendada ja ära vedada Kogumisvahend sellise sagedusega, mis väldib Kogumisvahendi ületäitumise, haisu, kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse. Ragn-Sells võib ühepoolselt muuta Kliendi regulaarse teenindamise päeva teatades Kliendile uuest teenindamise päevast 10 kalendripäeva ette. Sellist muudatust ei loeta Lepingu muutmiseks. Kliendi palvel esitab Ragn-Sells Kliendile kehtiva teenindusgraafiku.

2.4.2. Jäätmete kogumine ja äravedu Ragn-Sells’i poolt toimub Kliendi eelneva tellimuse alusel või regulaarse teenindusgraafiku alusel. Ohtlikke jäätmeid võtab Ragn-Sells vastu vaid lepingulistelt klientidelt ohtlike jäätmete saatekirja alusel.

2.4.3. Ragn-Sells võib jätta Kogumisvahendi tühjendamata ja/või rakendada selle tühjendamisel või äraveol Hinnakirja kohast lisatasu juhul, kui:

2.4.3.1. Klient kasutab nõuetele mittevastavat Kogumisvahendit (nt ebastandardne Kogumisvahend, Kogumisvahend lekib, jne);

2.4.3.2. Kogumisvahend ei asu selleks ettenähtud kohas;

2.4.3.3. Ragn-Sells’il puudub nõuetele vastav ligipääs Kogumisvahendile või Kogumisvahendi välistele jäätmetele, muuhulgas jäätmed on paigutatud Kogumisvahendi suhtes selliselt, et Kogumisvahendi tühjendamine on jäätmete asukoha tõttu takistatud või Suurjäätmete paigutus ei võimalda neid kraana abil Jäätmeveokisse laadida;

2.4.3.4. Kogumisvahendit kasutatakse vastuolus kehtestatud tingimustega (nt kui Kogumisvahend on ületäitunud, Kogumisvahendis on Kogumisvahendi liigile mittevastavaid Jäätmeid,

2

 

täidetud Kogumisvahendi kaal ületab punktis 2.2.5 sätestatud lubatud kaalu jne).

2.4.4. Punkti 2.4.3 kohaldumisel teostatakse ärajäänud Teenused järgmisel graafikujärgsel veol eeldusel, et järgmisel graafikujärgsel veol ei esine punktis 2.4.3 nimetatud tingimusi.

2.4.5. Klient võib esitada Ragn-Sells’ile pretensiooni Kogumisvahendi tühjendamata jätmise kohta 24 tunni jooksul alates punktis 2.3.6 nimetatud kellaajast kogumisvahendi tühjendamise päeval. Ragn-Sells on kohustatud pretensioonile vastama 3 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamisest. Kui on olemas GPS-seadme andmete väljavõte pretensioonis käsitletava veo toimumise kohta ja Klient ei esita täiendavaid tõendeid veo mittetoimumise kohta, on Ragn-Sells’il õigus jätta pretensioon rahuldamata.

2.4.6. Juhul, kui Kogumisvahendi kõrval asuvad Kogumisvahendisse asetamata jäetud Jäätmeid, on Ragn-Sells’il õigus, kuid mitte kohustus, laadida need Jäätmeveokisse ning rakendada Hinnakirja kohast lisatasu.

2.4.7. Omandiõigus Jäätmetele läheb Ragn-Sells’ile üle alates Kogumisvahendi tühjendamisest või äraveost Ragn-Sells’i poolt. Omandiõiguse üleminek ei piira ega välista Kliendi vastutust Lepingu rikkumise korral.

2.5. Täiendava Teenuse tellimine ja Teenuse osutamise peatamine

2.5.1. Klient võib taotleda Kogumisvahendi täiendavat graafikuvälist tühjendamist, Teenuse osutamise peatamist või loobuda ühekordselt Kogumisvahendi tühjendamisest. Kliendil ei ole õigust Lepingut peatada ega loobuda Kogumisvahendi tühjendamisest juhul, kui kehtivate õigusaktide (eelkõige Korraldatud Jäätmeveo tingimuste) kohaselt on Kliendi Kogumisvahendi graafikujärgne tühjendamine kohustuslik.

2.5.2. Täiendavate teenuste, näiteks Kogumisvahendi täiendava tühjendamise soovist, Teenusest ühekordsest loobumisest ja Lepingu peatamisest peab Klient Ragn-Sells’ile teada andma vähemalt 2 tööpäeva enne graafikujärgset Kogumisvahendi tühjenduspäeva e-maili, Iseteeninduskeskkonna või telefoni teel. Kliendi teade peab sisaldama Kliendi nime, Kliendi numbrit, kontakttelefoni numbrit, Teenuse osutamise täpset aadressi, Kogumisvahendi suurust ja jäätmeliiki.

2.5.3. Juhul kui Klient ei ole talle esitatud arvet tähtaegselt tasunud või on tasunud selle üksnes osaliselt, siis on Ragn-Sells’il õigus peatada Teenuse osutamine ilma etteteatamiseta kuni maksetähtaja ületanud arve nõuetekohase tasumiseni ning kui Klient kasutab Kogumisvahendi üüri teenust, siis ka Kogumisvahend koheselt ära viia. Teenuse osutamine jätkub pärast arve täies ulatuses tasumist ja Klient on kohustatud tasuma Ragn-Sells’ile Teenuse osutamise taasalustamisega ning arve tasumise sissenõudmisega (kordusarved, võlateated jms) seotud kulud vastavalt Hinnakirjale.

2.6. Kogumisvahendi üür

2.6.1. Kui Klient üürib Ragn-Sellsilt Kogumisvahendit, siis rakenduvad täiendavalt käesoleva punkti 2.6 tingimused.

2.6.2. Ragn-Sells paigaldab Kogumisvahendi Lepingus kokku lepitud või Kliendiga eraldi kokkulepitud Kliendi objekti aadressile ühe (1) kuu jooksul Kogumisvahendi üüri Lepingu sõlmimisest või Kliendi Kogumisvahendi üüri tellimuse aktsepteerimisest. Klient kohustub esitama mistahes pretensioonid seoses Kogumisvahendi või selle paigaldamatajätmisega hiljemalt kahe (2) nädala jooksul Kogumisvahendi paigaldamise tähtajast. Kui Klient ei ole esitanud mistahes pretensioone seoses Kogumisvahendiga kuue (6) nädala jooksul Kogumisvahendi üüri Lepingu sõlmimisest või Ragn-Sells poolt Kliendi tellimuse aktsepteerimisest, siis kaotab Klient õiguse esitada hilisemaid nõudeid Kogumisvahendi nõuetekohasuse või paigaldamise osas.

2.6.3. Klient tagab omal kulul Kogumisvahendi, sealhulgas Vahetuskonteineri paigaldamiseks ja teenindamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu igal ajal.

2.6.4. Ragn-Sells korraldab Kogumisvahendi sihipärasest kasutamisest tingitud remondi või kasutuskõlbmatu Kogumisvahendi väljavahetamise omal valikul ja omal kulul tingimusel, et Klient on täitnud Lepingus ja Tüüptingimustes sätestatud tingimusi.

2.6.5. Klient vastutab talle üürile antud Kogumisvahendi säilimise, korrashoiu, valve ja puhtuse eest. Kogumisvahendi mistahes ülevärvimine, sodimine, märgistamine või tähistamine on keelatud, välja arvatud Ragn-Sellsiga kooskõlastatud kleepmärgistust

kasutades, mille eemaldamisel on tagatud Kogumisvahendi algse välimuse taastamine.

2.6.6. Juhul, kui üürile antud Kogumisvahend on kadunud, rikutud, soditud, varastatud, täielikult või osaliselt hävinud või kui Kogumisvahendit on mistahes muul viisil kahjustatud, siis hüvitab Klient Ragn-Sells’ile Kogumisvahendi hinna vastavalt Ragn-Sells Hinnakirjale alljärgnevalt:

2.6.6.1. Kui üürile antud Kogumisvahend on Kliendi kasutuses olnud enne Ragn-Sells’ile punktis 2.6.6 sätestatud sündmuse teatavaks saamisest:

2.6.6.1.1. vähem kui 2 aastat, kohustub Klient tasuma 100% vastava Kogumisvahendi hinnast;

2.6.6.1.2. kaks kuni viis (2-5) aastat kohustub Klient tasuma 50% vastava Kogumisvahendi müügihinnast;

2.6.6.1.3. üle viie aasta kohustub Klient tasuma 25% vastava Kogumisvahendi hinnast.

2.6.7. Kogumisvahendi omand jääb igal ajal Ragn-Sells’ile, kuid juhusliku hävimise riisiko läheb üle Kliendile Kogumisvahendi Kliendi objektile paigaldamise hetkest. Ragn-Sells’il on õigus Kahjustatud Kogumisvahend mistahes ajal Kliendi juurest ära vedada ning Kliendil ei ole õigust kahjustatud Kogumisvahendit endale jätta ka juhul, kui ta on tasunud hüvitamise Kogumisvahendi kahjustamise eest.

3.1. Klient tasub Ragn-Sells’ile Teenuste eest kehtiva Hinnakirja alusel, mis on kättesaadav Kodulehel või vastava kokkuleppe alusel. Ragn-Sells’il on õigus Hinnakirja ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile e-maili teel või Kodulehel 20 kalendripäeva ette. Juhul, kui Hinnakirja muudatuse on tinginud toote või Teenuse hinna alandamine või uue toote või Teenuse lisandumine Hinnakirja, siis ei pea Ragn-Sells muudatustest ette teatama. Kui Hinnakirja muudatuse aluseks on kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud Korraldatud Jäätmeveo piirhindade muutus, siis ei pea Ragn-Sells sellisest muudatusest teatama.

3.1. Lepingu ja/või Teenuse osutamise peatamise ja/või Teenuse mitteosutamise perioodil Kliendist tulenevatel põhjustel kohustub Klient jätkama Ragn-Sells’ilt üüritud Kogumisvahendite üüri tasumist vastavalt Hinnakirjale ja esitatud arvetele.

3.2. Ragn-Sells esitab Kliendile arve hiljemalt arveldusperioodile järgneva kalendrikuu 7. kuupäevaks Kliendi soovil kas elektrooniliselt (e-arvena) Kliendi määratud e-posti aadressile või paberkandjal Kliendi poolt määratud aadressile. Arve tähtaegne mittesaamine või selle osaline tasumine ei vabasta Klienti arve tasumise kohustusest. Kliendiga kokkuleppel võib Ragn-Sells arve esitada kord kvartalis või kord poolaasta jooksul. Ragn-Sellsil on õigus Kliendile igakuiselt mitte arvet väljastada, kui Klient tarbib teenuseid vähem, kui 5 EUR eest kuus. Sellisel juhul esitatakse kliendile arve pärast 5 EUR täitumist.

3.3. Klient kohustub arve tasuma arvel märgitud tähtajaks ning kasutama tasumisel viitenumbrit.

3.4. Kui Klient ei ole arvet 7. kuupäevaks kätte saanud, siis kohustub ta sellest Ragn-Sells’i teavitama hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul. Kui Klient ei ole nimetatud tähtajaks Ragn-Sells’i poole pöördunud, loetakse, et ta on arve õigeaegselt kätte saanud ning sellega nõustunud.

3.5. Kui Klient ei nõustu arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, siis kohustub Klient sellest Ragn-Sells’i 5 kalendripäeva jooksul arve kättesaamisest kirjalikult teavitama ja esitama omapoolsed mittenõustumise põhjused. Ragn-Sells vastab Kliendi avaldusele 10 päeva jooksul teate kättesaamisest. Juhul, kui selgub, et Kliendi avaldus oli põhjendamatu, tasub Klient arve koos viivisega.

3.6. Arve mittetähtaegsel tasumisel arvestab Ragn-Sells viivist 0,2 protsenti tähtaegselt tasumata summalt kalendripäevas.

3.7. Arve osalisel tasumisel kustutatakse võlgnevusest kõigepealt sissenõudmiskulud, seejärel viivis ning lõpuks põhisumma, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid.

3.8. Ragn-Sells’il on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel või Teenuse tellimisel ettemaksu, mille suurus ja muud tingimused lepitakse Poolte vahel kokku kirjalikult.

3

 

4.1. Ragn-Sells’il on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta teatades sellest Kliendile 50 päeva ette. Põhjendatud juhul on Ragn-Sells’il õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta sellest ette teatamata. Sellisel juhul teavitab Ragn-Sells muudatustest Klienti viivitamata. Kui muudatuse on tinginud tingimuste Kliendile soodsamaks muutumine, siis ei pea Ragn-Sells muudatustest ette teatama. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on tal õigus Leping üles öelda 30 päeva jooksul alates muudatuste teavitamisest, välja arvatud juhul, kui Kliendi elu- või tegevuskoht asub korraldatud jäätmeveo piirkonnas ja Klienti pole vabastatud jäätmeveoga liitumisest vastavalt jäätmeseadusele. Kui Klient ei kasuta seda õigust, loetakse, et Klient on saanud võimaluse muudatustega tutvumiseks, ta on muudatustest aru saanud ning nõustub ja kohustub neid järgima.

4.2. Leping lõpeb Poolte kokkuleppel või Lepingu ülesütlemisega Poole poolt või muul õigusaktist tuleneval juhul.

4.3. Poolel on õigus Leping üles öelda teatades sellest teisele Poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 kalendripäeva ette. Tähtajalise lepingu lõpetamine lepitakse kokku eraldi. Juhul, kui Kliendile osutatakse Teenust Korraldatud Jäätmeveo raames või Lepingu lõpetamise keeld tuleneb õigusaktist, siis ei ole Kliendil õigust Lepingut lõpetada.

4.4. Lepingu lõppemine ei vabasta Pooli kohustuste täitmisest, mis tekkisid Poolte vahel Lepingu kehtivuse ajal või seoses Lepingu lõppemisega. Lepingu lõppemisel tasub Klient Ragn-Sells’ile kõik Lepingu lõppemise ajaks tasumata arved, samuti Lepingu lõpetamisega seonduvad kulud, sealhulgas Kogumisvahendite äraveo, lõpptühjenduse ja/või korrastamise (sealhulgas Kogumisvahendi pesu) eest vastavalt esitatud arvele.

4.5. Tõlgendamist käsitlevate vaidluste korral võetakse aluseks eestikeelsed tüüptingimused

5.1. Pooled täidavad oma kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult ja heas usus, arvestades vajalikku hoolsust, tavasid (eelkõige keskkonnakaitse häid tavasid) ja praktikat. Pooled ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui esineb vääramatu jõud.

5.2. Täiendavalt ei vastuta Ragn-Sells oma tegevuse või tegevusetuse eest, kui Lepingu rikkumine on tingitud ilmastikuoludest või muudest tingimustest, mis takistavad Jäätmeveoki juurdepääsu Kogumisvahendile või Kliendi elu- või asukohani, tugevast lumesajust, tuisust, jääst või üleujutuse tõttu läbimatutest teedest, muudest erakorralistest ilmastiku – ja liiklusoludest ning kolmandate isikute õigusvastasest, lepinguvastasest või hea usu ja tava vastasest käitumisest.

5.3. Pooled vastutavad kõigi isikute (sealhulgas Ragn-Sells oma töötajate, teenistujate ja alltöövõtjate ning Klient oma perekonnaliikmete, külaliste ja teiste sarnaste isikute) tegevuse või tegevusetuse eest, keda nad oma õiguste või kohustuse täitmiseks kasutavad.

5.4. Klient hüvitab Ragn-Sells’ile oma lepinguliste kohustuste mittetäitmisega või mittetäieliku täitmisega põhjustatud kahju (sealhulgas, kuid mitte ainult kordusarvete esitamine, Kogumisvahendi äravedu ja korrastamine, veo taasalustamine, tühisõidud, sissenõudmiskulud, Kogumisvahendi tüübile mittevastavate Kogumisvahendisse asetatud Jäätmetega seonduvad kulud, reostuse likvideerimine, kahju ärahoidmine, tagajärgede likvideerimine jms) Hinnakirja alusel või vastavalt tegelikult tekkinud kuludele.

6.1. Lepingu täitmisega seotud teated esitatakse:

6.1.1. Lepingus märgitud või poolte vahel kokkulepitud Kliendi kontaktidel ja

6.1.2. Ragn-Sells Teenindusbüroodes infotelefonil 6060439 või elektronposti aadressil info@ragnsells.ee.

6.2. Poolte suhtlus toimub eesti keeles. Poolte kokkuleppel võib Poolte vaheline suhtlus toimuda ka vene või inglise keeles. Pooled on kohustatud teavitama teist Poolt viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada Lepingu täitmist kummagi Poole poolt. Nime, aadressi, e-posti ja muude oluliste kontaktandmete muutusest on Klient kohustatud Ragn-Sells’ile teatama võimalikult kiiresti, kuid

mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates muutuse toimumisest.

6.3. Lepingu täitmise eesmärgil on Ragn-Sells`il õigus salvestada ja säilitada Kliendi kõnesid Ragn-Sells Teenindusbüroode telefonidele ja infotelefonile 6060439.

7.1. Hinnakiri – Ragn-Sells poolt kehtestatud teenuste ja toodete hinnakiri, mis on kättesaadav Ragn-Sells Kodulehel või tehtud Kliendile kättesaadavaks muul viisil.

7.2. Iseteeninduskeskkond – Kodulehel asuv Ragn-Sells teenindusportaal Poolte vaheliseks suhtluseks ja teenuse osutamise kohta info kuvamiseks.

7.3. Jäätmed – õigusaktide alusel jäätmeteks loetavad ained või esemed.

7.4. Jäätmeveok – Jäätmete kogumiseks ette nähtud sõiduk.

7.5. Kahjustatud Kogumisvahend - kadunud, rikutud, soditud, varastatud, täielikult või osaliselt hävinud või mistahes muul viisil kahjustatud Kogumisvahend.

7.6. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Ragn-Sells teenuseid või kes loetakse liitunuks Korraldatud Jäätmeveoga tema elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.

7.7. Koduleht – Ragn-Sells koduleht, mis asub Internetis aadressil www.ragnsells.ee

7.8. Kogumisvahend – Jäätmete kogumiseks ette nähtud Jäätmekott, Konteiner, Vahetuskonteiner või Presskonteiner.

7.8.1. Jäätmekott – kuni 150 liitrine Kliendile kuuluv ühekordselt kasutatav kogumisvahend.

7.8.2. Konteiner – ratastel või ratasteta plastist või metallist 80, 140, 240, 370, 660, 800, 1100, 1500, 2500, 4500 liitrisele konteineri tüübile vastav kaanega ja EVS-EN 840-1-2012 standardile vastav korduvkasutatav Kogumisvahend, mida saab tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeid kokkupressivasse Jäätmeveokisse. Konteiner võib kuuluda Kliendile või Ragn-Sells’ile.

7.8.3. Presskonteiner – Jäätmete pressimisseadmega varustatud pealt suletud Vahetuskonteiner, mis on mõeldud suurte koguste kokkupressimist võimaldavate Jäätmete kogumiseks

7.8.3. Vahetuskonteiner – metallist 7-10, 14-30 m3 suurune korduvkasutatav kogumisvahend, mis on mõeldud suurte jäätmehulkade (7-30 m3) kogumiseks ja mis tõstetakse koos sellesse kogutud Jäätmetega Jäätmeveokile.7.9. Korraldatud Jäätmevedu – jäätmeseaduse § 66 lg 1 alusel kohaliku omavalitsuse üksuse poolt määratud piirkonnas korraldatud olmejäätmete ja/või teiste kohaliku omavalitsuse poolt määratud jäätmete kogumine ja vedu vastava kohaliku omavalitsuse poolt määratud tingimustel.

7.10. Leping – Poolte vahel sõlmitud kirjalik või suuline kokkulepe, mille alusel Ragn-Sells osutab Kliendile Teenuseid.

7.11. Olmejäätmed – igapäevase tavapärase tegevuse tulemusena kodumajapidamises tekkivad jäätmed ning kaubanduses, teeninduses ja mujal koostise ja omaduste poolest tekkivad samalaadsed jäätmed.

7.12. Pool – Klient või Ragn-Sells, ühiselt Pooled.

7.13. Ragn-Sells – Ragn-Sells AS, registrikood 10306958, aadress: Suur-Sõjamäe 50A, 11415 Tallinn, info@ragnsells.ee

7.14. Segaolmejäätmed – sortimata Olmejäätmed.

7.15. Suurjäätmed – kodumajapidamises tekkinud suuremõõtmelised jäätmed, muuhulgas, kuid mitte ainult mööbliesemed, puidust uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid, kraanikausid, vannid, WC-potid.

7.16. Teenus – Jäätmete (liigiti ja Segaolmejäätmete) kogumise, vedamise, taaskasutamise ja/või kõrvaldamise teenus, Kogumisvahendi üüri teenus ning mistahes muu teenus, mida Ragn-Sells Kliendile osutab.

7.17. Tüüptingimused – käesolevad Ragn-Sells poolt kehtestatud Tüüptingimused.